Εισιτήρια:

Προτίμησε να αγοράσεις το εισιτήριο διαδικτυακά στο / Prefer to buy the ticket by internet at: :

https://filmfreeway.com/lgbtq-iff/tickets

το αργότερο ως 5min πριν την προβολή / latest 5min before the start of the screening

Το ταμείο δεν διαθέτει POS / The cash desk does not have a POS

Ατομικό εισιτήριο / Personal ticket: 5 ευρώ /euros

• Πέμπτη / Thursday, 6.10.2022: 2 άτομα/persons = 1 εισιτήριο/ticket

• Κυριακή / Sunday, 9.10.2022, 9:30 μμ/pm: Ελεύθερη είσοδος / Free entrance

• Όλες οι προβολές / All the screenings: 30 ευρώ/euros

(δεν συνδυάζεται με τη ρύθμιση της Πέμπτης, 6.10.2022 / it cannot be combined with the regulation for Thursday)

Με κάρτα ανεργίας / With an unemployment card : 0 ευρώ /euro

Οι ελληνικές ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υποτίτλους και οι μη-ελληνόφωνες με ελληνικούς / Greek films are screened with English subtitles and non-Greek-speaking ones with Greek.

Για περισσότερες πληροφορίες/Additional information: sympraxigender@gmail.com