ΣΥΜΠΡΑΞΗ / SYMPRAXI

Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ»

Είναι μια συλλογικότητα για κάθε άτομο που θέλει να δραστηριοποιηθεί και να ψυχαγωγηθεί με διοργάνωση διαλέξεων – συζητήσεων, κινηματογραφικών προβολών, εικαστικών εκθέσεων, δρώμενων, φιλικών συναντήσεων σε καφέ, ψυχολογική ενδυνάμωση, εκδόσεις κ.ά. για την απελευθέρωση της επιθυμίας και της έκφρασης του Φάσματος της Ομοφυλοφιλίας και των Φύλων, κοινωνικών ή βιολογικών, σύμμετρων ή ασύμμετρων.

Η «Σύμπραξη» δέχεται τον «Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ε.Ε.» η οποία αντιτίθεται στις διακρίσεις λόγω εθνότητας, εθνικότητας, γλώσσας, ηλικίας, πεποιθήσεων, θρησκείας / αθεΐας, σωματικής διάπλασης, ερωτικού προσανατολισμού, έμφυλης ταυτότητας – χαρακτηριστικών – εμφάνισης.

Η «Σύμπραξη» διοργανώνει από το 1999 το Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης GLAD Ταινιών, επίσης εκδηλώσεις διαλόγου, εικαστικές εκθέσεις, έρευνες, εργαστήρια, έκδοση βιβλίων για τον ερωτικό προσανατολισμό (ομοφυλοφιλία, ομοφυλοφοβία, οικογένειες από ζευγάρια ίδιου φύλου, κινηματογράφο, ΛΟΑΤΚΙ προσφυγικότητα).

Δράσε μαζί μας:
Email: sympraxigender@gmail.com
FB: sympraxi gender

“SYMPRAXI – PARTNERSHIP FOR GENDER ISSUES”

it is a collective for each individual who wants to be active and entertained with the organization of lectures – discussions, film screenings, visual exhibitions, events, friendly meetings in cafes, psychological empowerment, publications, etc. for the liberation of desire and expression of the Homosexuality and Gender Spectrum, social or biological, symmetrical or asymmetrical.

“Sympraxi” accepts the “Charter of Fundamental Human Rights of the E.U.” which opposes discrimination based on ethnicity, nationality, language, age, beliefs, religion / atheism, body type, sexual orientation, gender identity – characteristics – appearance.

Since 1999, “Sympraxi” has been organizing the GLAD Thessaloniki International Film Festival (LGBTQI), also dialogue events, visual exhibitions, research, workshops, publication of books on sexual orientation (homosexuality, homophobia, families from same-sex couples, cinema, LGBTQI-migration).

Act with us:
Email: sympraxigender@gmail.com
FB: sympraxigender